#370, 233 West 1st Street North Vancouver BC, V7M 1B3

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

School Fees

هزینه دوره ها

جهت ثبت نام فرزندتان در هر یک از پایه های تحصیلی، علاوه بر تکمیل  فرم های مربوطه و الصاق مدارک لازم، نسبت به پرداخت شهریه بر اساس روش های زیر اقدام نمایید

لازم به ذکر است که هزینه ی ثبت نام در صورت انصراف دانش آموز از ادامه ی تحصیل بعد از شروع كلاس ها  بازگشت داده نمی شود و در صورت انصراف تا قبل از پایان ماه سپتامبر، فقط نیمی از کل شهریه بازگشت داده می شود

هزینه دوره های حضوری

 پرداخت تک مرحله ای

Pre School:$ ۱۰۰۰

Grade ۱: $ ۱۲۵۰
Grade ۲: $ ۱۳۵۰
Grade۳: $۱۳۵۰
Grade ۴,۵: $ ۱۶۰۰
Grade ۶: $ ۱۸۰۰
Grade ۷,۸,۹: $ ۲۰۰۰
Grade ۱۰,۱۱,۱۲: $ ۲۵۰۰

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

 

توجه : در صورت پرداخت یک جا مبلغ 50$ از شهریه کسر خواهد شد

 

 

پرداخت چند مرحله ای

Pre School : $۱۰۰۰(۲۰۰ٓx۵)

Grade۱: $ ۱۲۵۰ (۲۵۰ x ۵)
Grade ۲: $ ۱۳۵۰ (۲۷۰ x ۵)
Grade ۳: $ ۱۳۵۰ (۲۷۰ x 6)
Grade ۴,۵: $ ۱۶۰۰ (۳۲۰ x ۵)
Grade ۶: $ ۱۸۰۰ (۳۶۰ x ۵)
Grade ۷,۸,۹: $ ۲۰۰۰ (۴۰۰ x ۵)
Grade ۱۰,۱۱,۱۲: $ ۲۵۰۰ (۵۰۰ x ۵)

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

توجه : در این روش پرداخت کل مبلغ شهریه به پنج بخش مساوی تقسیم شده است. همزمان با تكميل فرم پرداخت، اولین قسط شهریه کسر می‌شود و مابقی در همان روز ماه و به صورت متوالی در چهار ماه بعدی كسر خواهد شد.
در این روش پرداخت، امکان تغییر مشخصات کارت پرداخت و یا با تاخیر پرداخت کردن وجود ندارد. لازم به ذکر است ازکارت اعتباری با تاریخ انقضای حداقل 6 ماهه استفاده نمایید

هزینه دوره های غیرحضوری

   هزینه دوره های غیرحضوری تک مرحله ای

Grade ۱,۲: $۵۰۰
Grade ۳,۴: $۵۰۰
Grade ۵,۶: $۵۰۰
Grade ۷,۸,۹: $۶۰۰
Grade ۱۰,۱۱,۱۲: $۷۰۰

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

هزینه دوره های غیرحضوری دو  مرحله ای

Grade 1,2:$500(2x$250)
Grade 3,4:$500(2x$250)
Grade 5,6:$500(2x$250)
Grade 7,8,9:$600(2x$300)
Grade 10,11,12:$(2x$350)

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

هزینه دوره های تک درس

هزینه دوره های تک درس

$۸۰۰تکدرس فارسی اول 
$۷۰۰تکدرس فارسی کلاس دوم به بالا 
  $۴۵۰تکدرس دوره ابتدایی 
$۵۵۰تکدرس دوره راهنمایی و دبیرستان 

 

قابل ذکر است همه مبالغ به دلار کانادا می باشد

  هزینه دوره های تک درس دومرحله ای

(2 x$400)    تکدرس فارسی اول 
(2x$350 )  تکدرس فارسی کلاس دوم به بالا 
(2x$225)   $۴۵۰تکدرس دوره ابتدایی 
 (2x$275)  تکدرس دوره راهنمایی و دبیرستان 

 

قابل ذکر است همه مبالغ به دلار کانادا می باشد