#370, 233 West 1st Street North Vancouver BC, V7M 1B3

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

School Fees

هزینه دوره ها

جهت ثبت نام فرزندتان در هر یک از پایه های تحصیلی، علاوه بر تکمیل  فرم های مربوطه و الصاق مدارک لازم، نسبت به پرداخت شهریه بر اساس روش های زیر اقدام نمایید

لازم به ذکر است که هزینه ی ثبت نام در صورت انصراف دانش آموز از ادامه ی تحصیل بعد از ماه سپتامبر بازگشت داده نمی شود و در صورت انصراف تا قبل از پایان ماه سپتامبر، فقط نیمی از کل شهریه بازگشت داده می شود

هزینه دوره های حضوری

 پرداخت تک مرحله ای

Grade 1: $ 1100
Grade 2: $ 1200
Grade 3: $ 1300
Grade 4,5: $ 1500
Grade 6: $ 1700
Grade 7,8,9: $ 1800
Grade 10,11,12: $ 2000

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

پرداخت چند مرحله ای

Grade 1: $ 1140 (190 x 6)
Grade 2: $ 1260 (210 x 6)
Grade 3: $ 1350 (225 x 6)
Grade 4,5: $ 1560 (260 x 6)
Grade 6: $ 1740 (290 x 6)
Grade 7,8,9: $ 1860 (310 x 6)
Grade 10,11,12: $ 2100 (350 x 6)

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

توجه : در این روش پرداخت کل مبلغ شهریه به 6 بخش مساوی تقسیم شده است. همزمان با تكميل فرم پرداخت ، اولین قسط  شهریه ومابقی در ابتداي هر ماه در 5 ماه متوالی كسر خواهد شد

در این روش پرداخت امکان تغییر مشخصات کارت پرداخت و یا با تاخیر پرداخت کردن وجود ندارد. لازم به ذکر است ازکارت اعتباری با تاریخ انقضا حداقل 6 ماهه استفاده نمایید

هزینه دوره های آنلاین و شركت در جلسات رفع اشکال ،جمع بندی وامتحانات

   هزینه دوره های مجازی

Grade 1,2: $350
Grade 3,4: $400
Grade 5,6: $450
Grade 7,8,9: $550
Grade 10,11,12: $650

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

هزینه دوره های تک درس

هزینه دوره های تک درس

$700تکدرس فارسی اول 
$600تکدرس فارسی کلاس دوم به بالا 
  $350تکدرس دوره ابتدایی 
$500تکدرس دوره راهنمایی و دبیرستان 
قابل ذکر است همه مبالغ به دلار کانادا می باشد