#370, 233 West 1st Street North Vancouver BC, V7M 1B3

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

School Fees

پرداخت هزینه دوره

جهت ثبت نام فرزندتان در هر یک از پایه های تحصیلی، علاوه بر تکمیل  فرم های مربوطه و الصاق مدارک لازم، نسبت به پرداخت شهریه بر اساس روش های زیر اقدام نمایید

لازم به ذکر است که هزینه ی ثبت نام در صورت انصراف دانش آموز از ادامه ی تحصیل بعد از ماه سپتامبر بازگشت داده نمی شود و در صورت انصراف تا قبل از پایان ماه سپتامبر، فقط نیمی از کل شهریه بازگشت داده می شود

پذیرش و ثبت نام

هزینه دوره های حضوری

هزینه دوره های حضوری با پرداخت تک مرحله ای

Grade 1: $ 1050
Grade 2,3: $ 1150
Grade 4,5: $ 1450
Grade 6: $ 1550
Grade 7,8,9: $ 1750
Grade 10,11,12: $ 1950

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

هزینه دوره های حضوری با پرداخت چند مرحله ای

Grade 1: $ 1080 (180 x 6)
Grade 2,3: $ 1200 (200 x 6)
Grade 4,5: $ 1500 (250 x 6)
Grade 6: $ 1620 (270 x 6)
Grade 7,8,9: $ 1800 (300 x 6)
Grade 10,11,12: $ 2040 (340 x 6)

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

توجه : در این روش پرداخت کل مبلغ شهریه به 6 بخش مساوی تقسیم شده است. همزمان با تكميل فرم پرداخت ، اولین قسط  شهریه ومابقی در ابتداي هر ماه در 5 ماه متوالی كسر خواهد شد

در این روش پرداخت امکان تغییر مشخصات کارت پرداخت و یا با تاخیر پرداخت کردن وجود ندارد. لازم به ذکر است ازکارت اعتباری با تاریخ انقضا حداقل 6 ماهه استفاده نمایید

پذیرش و ثبت نام

هزینه دوره های حضوری

هزینه دوره های حضوری با پرداخت تک مرحله ای

Grade 1: $ 1050
Grade 2,3: $ 1150
Grade 4,5: $ 1450
Grade 6: $ 1550
Grade 7,8,9: $ 1750
Grade 10,11,12: $ 1950

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

هزینه دوره های حضوری با پرداخت چند مرحله ای

Grade 1: $ 1080 (180 x 6)
Grade 2,3: $ 1200 (200 x 6)
Grade 4,5: $ 1500 (250 x 6)
Grade 6: $ 1620 (270 x 6)
Grade 7,8,9: $ 1800 (300 x 6)
Grade 10,11,12: $ 2040 (340 x 6)

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

توجه : در این روش پرداخت کل مبلغ شهریه به 6 بخش مساوی تقسیم شده است. همزمان با تكميل فرم پرداخت ، اولین قسط  شهریه ومابقی در ابتداي هر ماه در 5 ماه متوالی كسر خواهد شد

در این روش پرداخت امکان تغییر مشخصات کارت پرداخت و یا با تاخیر پرداخت کردن وجود ندارد. لازم به ذکر است ازکارت اعتباری با تاریخ انقضا حداقل 6 ماهه استفاده نمایید

پذیرش و ثبت نام

هزینه دوره های غیرحضوری : شركت در جلسات رفع اشکال ،جمع بندی وامتحانات

   هزینه دوره های مجازی

Grade 1,2: $350
Grade 3,4: $400
Grade 5,6: $450
Grade 7,8,9: $550
Grade 10,11,12: $650

همه مبالغ به دلار کانادا می باشد*

پذیرش و ثبت نام

هزینه دوره های تک درس

هزینه دوره های تک درس

$700تکد رس فارسی اول 
$550تکدرس فارسی کلاس دوم به بالا 
  $350تکدرس دوره ابتدایی 
$450تکدرس دوره راهنمایی و دبیرستان 
قابل ذکر است همه مبالغ به دلار کانادا می باشد

پذیرش و ثبت نام