#370, 233 West 1st Street North Vancouver BC, V7M 1B3

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

About Us

Educational Goals

اهداف آموزشی مدرسه نوردانش ونکوور

تلاش در جهت رشد علمی و توان فکری و پرورش استعدادهای ذهنی دانش آموزان
تقویت روحیه ی پژوهشی و نوآوری و قوه ی ابتکار
ارتقاء کیفی آموزش با بهره مندی از شیوه های نوین آموزشی
افزایش راهبردهای یادگیری (مهارت های تحصیلی – مدیریت زمان) در دانش آموزان
افزایش سطح دانش عمومی (اطلاعات عمومی) آنان
گسترش و اصلاح شیوه های مطالعه و یادگیری
تسهیل و تسریع فرآیند یاددهی و یادگیری برای دانش آموزان
افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش کاستی های علمی و درسی در دانش آموزان

Cultural Goals

اهداف فرهنگی مدرسه نوردانش ونکوور

تربیت نسلی نیک کردار ، راست گفتار، خلّاق و مبتکر، مسؤولیت پذیر، پرتلاش و با نشاط
همسویی توانمندی های دانش آموزان با نیازهای فردی و اجتماعی
تقویت و ارتقای هویت ملی در دانش آموزان
اشاعه و گسترش فرهنگ اصیل ایرانی و تقویت زبان مادری
آشنایی با آداب و رسوم، اقلیم، جغرافیا و تاریخ سرزمین مادری
ارتقای بهداشت روانی و سلامت جسمی دانش آموزان
افزایش سازگاری میان فرهنگی به منظور کاهش شوک فرهنگی و استرس ناشی از مهاجرت